Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Yerleşme yerleri ve kilise cemaatine ait defterler

Küçük Asya İncelemeri Merkezi’ne Anadolu’da Ortodoks Rumların yaşadıkları beldelere ve kilise cemaatine ait defterler teslim edilmiştir. Nüfus mübadelesine tabi Ortodoks nüfus Anadolu’dan göç ederken bu defterleri koruyup yanlarına almışlardır. Bu kayıtlar oradaki toplulukların yaşamını kaydetmektedir: doğumlar, evlilikler, ölümler, okullar, kiliseler, yerel olaylar. Bu defterlerden 18’i Yunanca, 18’i Karamanlıca, 6’sı hem Yunanca hem Karamanlıca ve son olarak biri Osmanlı yazısıyla Türkçe dilinde yazılmıştır (bknız Matula Kurupu, "Küçük Asya İncelemeri Merkezi’nin Yunanca Kayıtları", Küçük Asya İncelemeri Merkezi Bülteni, II. Cilt, 1980).

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012