Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Δραστηριότητες
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Χρηματοδότηση
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: İşbirliği
Küçük Asya İncelemeleri Merkezi iki büyük savaş arasındaki yıllardan başlayarak Melpo ve Oktavios Merlie Vakfı şekli altında sorumluluk bilincine sahip olarak Yunan kültür ve tarihinin çok önemli noktalarından biri olan Anadolu’yu yakından tanıtma doğrultusunda araştırma çekirdeği olarak hizmet vermiştir. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi bir yandan bilimsel bir diyaloga katkıda bulunurken öte yandan yurtiçi ve yurtdışı araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak Anadolu’yla ilgili bilimsel araştırmalara önayak olmaktadır. Bu işbirliği konferans, panel ya da seminer şeklinde olabilirken bilimsel incelemeri yayınlama ya da uluslararası uzman alışverişine yardımcı olma (ziyaretçi araştırmacı) şeklinde de olabilmektedir.

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012