Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Belgeler
Göçmenler 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarına ait belgeler yanlarına almışlardır. Bu belgeler kilise ya da devlet kuruluşları tarafından hazırlanmış vaftiz ve evlilik belegeleri, tapu senetleri, firmanlar, okul ve hastane belgeleridir.

 

Sözlü Gelenek Arşivi'yle ilgili çalışmalar sırasında bilgi veren göçmenler tarafından bu belgeler Merkez'e bağışlanmıştır.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012