Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Karamanlıca basılmış yayınlar
Karamanlıca yazılmış kitaplar, yani Yunan alfabesiyle Türk dilinde yazılan kitaplar, Anadolu'nun ana dili Türkçe olan Ortodoks sakinleri tarafından Venedik, İzmir ve İstanbul'un büyük basımevlerinde basılarak yayınlanmıştır eserler bugün Yunan ve yabancı araştırmacılar tarafından büyük ilgiyle incelenmektedir.

Küçük Asya İncelemeri Merkezi çok erken -1950 yılından beri- ana dili Türkçe olan Ortodoks nüfusun yayınlarına özel ilgi göstermiş olup Karamanlıca yazılan bu eserlerin katalogunu düzenlemek görevini üstlenmiştir. Merkez'in araştırmacılarından Eu. Dallegio ile S. Salaville, Karamanlidika, Bibliographie analitique d' ouvrages en langue turque imprimés en caractėres grecs (1584 - 1900), cilt I - III adlı eseri yayınlamışlardır. 1980'lerde Evgeniya Balta KAİM yayınları kapsamında üç yeni cilt çıkararak çalışmanın kayıt yıllarının sınırlarını genişletmiştir.

 

Küçük Asya İncelemeri Merkezi'nin Karamanlıca ile ilgili kitaplığı İordanis Pambukis'in koleksiyonu ile daha da zenginleşmiş ve böylece 320 adet kitapla bu özel kültürün uluslararası alanda en önemli hazinelerinden biri olmuştur.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012