Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Yayınlar

Küçük Asya İncelemeri Merkezi’nin yayın dünyasındaki varlığı uzun yıllardan beri devam etmektedir: İki büyük savaş arasındaki yıllarda yöresel monografiler ve Anadolu şiveleriyle başlayan yayınlar, göçmen tanıklıkları, iki ciltlik Kapadokya’daki ve batı kıyılarındaki Yunanlıların Çıkış’ı ile devam etmiştir. Merkez, 1977’de yıllık bilimsel Küçük Asya İncelemeri Merkezi Bülten’i dergisini yayınlamaya karar vermiş olup bugüne kadar 16 cilt yayınlanmıştır.

 

60 kitabı aşkın zengin yayın faaliyetiyle Küçük Asya İncelemeri Merkezi Anadolu ile ilgili konuların tarihsel yaklaşımına katkıda bulunurken bilimsel diyalogda bilimsel odak olarak yer almaktadır.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012