Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Tarihçe
1922 felâketinden sonra göçmenlerin uygarlık ve anılarını kağıda dökme ihtiyacı Yunanistan'da ortak düşünce olduğunda Küçük Asya İncelemeleri Merkezi kuruldu. 

O zaman müzik uzmanı Melpo Logoteti - Merlie ve Yunan kültürü uzmanı Oktavios Merlie Küçük Asya'nın yakın tarihini kurtarma girişiminin başına geçtiler. Bilimsel araştırma iki büyük savaş arasındaki yıllarda bütün Yunanistan sathında türküleri kaydetmekle başladı: müzik bu hareketin çekirdeğini oluşturur. Bundan dolayı kuruluşun ilk yıllarında Müzikle İlgili Halk Bilimi Arşivi olarak adlandırılır (1930 - 1933). Savaştan sonra ilgi alanını genişletip halk biliminden tarih bilimine geçtiğinde araştırmaların biçim, konu ve içeriğini kesinleştirip "Küçük Asya İncelemeleri - Melpo ve Oktavios Merlie Vakfı" adını alır. 

Oktavios Merlie'nin 1962 yılına kadar Fransız Kültür Merkezi'nde müdür olarak görev yapması Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin bilimsel yayınlarını yayınlamakta ve bilimsel görevini yerine getirmekte esaslı biçimde yardımcı olan Fransız Devletiyle işbirliğini sağlama doğrultusunda büyük rol oynamıştır. 

Merkez 1962'den beri Kültür Bakanlığı tarafından denetlenip finanse edilmektedir. 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012