Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Kimlik

Küçük Asya İncelemeleri Merkezi özellikle aşağıdaki konularla ilgili etkinlik göstermektedir:

  • Anadolu'da yaşamış Yunanlıların yaşamı, göçe zorlanması ve Yunanistan'a yerleşmesi ile ilgili arşivlerin korunması, dökümantasyonu ve araştırmacıların bu arşivlerden yararlanmasını sağlamak
  • Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni bilimsel bir yayın olup Anadolu'yla ilgili incelemeri izlemekte, geliştirmekte ve aynı zamanda bilimsel yayınlar aracılığıyla Kurumun son derece zengin arşivlerini tanıtmaya çalışmakta
  • Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin bilimsel konusuyla ilgili yayınların toplanması, korunması ve bu yayınların ziyaretçi araştırmacılar tarafından okuma salonumuzda okunmasını sağlamak
  • Araştırmaları geliştirmek doğrultusunda arşivleri bilim adamı ile araştırmacılara ve ayrıca kökleriyle ilgilenen birinci ve ikinci kuşak göçmenlere sunmak
  • Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin arşiv ve amaçlarını tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlemek.

 

Küçük Asya İncelemeleri Merkezi 1962'den beri Özel Hukuk Tüzel kişiliğine sahip olup devletten ekonomik yardım almaktadır. Buna ek olarak belirli araştırma hedeflerini yerine getirebilmek doğrultusunda çeşitli kaynaklardan bağış almaktadır.

     

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012