Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Kütüphane / Okuma Salonu
Yunanistan’da yaklaşık 15.000 kitap ve dergiye sahip Küçük Asya İncelemeri Merkezi kütüphanesi, Yunanca ya da yabancı dilde, Küçük Asya incelemeri üzerinde uzmanlaşmış yegâne kütüphanedir. Sözlü Gelenek Arşivinde kullanılan cografi kriterlere dayanarak yapılan tasnif aynen burada da uygulanmıştır. Kütüphane tüm Anadolu’nun cografi mekânını kapsayan ender eski kitaplar, Karamanlıca basılmış yayınlar ve özel kitap koleksiyonları içermektedir. Ayrıca 1922’den önce Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ya da Yunanistan’da basılmış dergiler bulunmaktadır.

Merkez, günlerimizde Yunan tarihini inceleyen araştırma kitaplarını ve araştırma sorunsalını bibliyografik açıdan izlemektedir. Kütüphane, benzer Yunan ya da yabancı kurumlarla kitap mübadelesinde bulunmaktadır.

Kütüphane ayrıca Ulusal Dokümantasyon Merkezi'nin ABEKT kütüphanecilik programıyla otomatikleşmiştir. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi' nin kitaplığının elektronik kataloğuna sitenin yunanca veya ingilızce versiyonundan erişmeniz mümkün.

 

Kitaplık Pazartesinden Cumaya kadar saat 10:00 ile 14:00 arası açıktır. Kitaplıktan ödünç kitap alınamaz.

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012