Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
Etkinlikler     |     Güncel etkinlikler
:: Geçmişte yapılmış etkinlikler
 • 1974: Tarihsel Sergi: Anadolu'nun son Yunanlıları, Atina Belediyesi Kültür Merkezi. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt V (1984 - 1985), s. 579 - 580 ve özellikle [Octave Merlier], Anadolu'nun son Yunanlıları, Atina, KAİM, 1974.

 

 • 24 Mart 1983: Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin Atina Akademisi tarafından ödüllendirilmesi. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt V, (1984 - 1985), s. 582 - 583.

 

 • 3 Şubat 1988: Melpo Merlie'nin eski çalışma arkadaşı ve Folklorik Müzik Arşivi müdürü ayrıca Yunan kültürü ve müzik uzmanı Samuel Baud-Bovy anısına yapılan etkinlik. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt VIII, (1990 - 1991), s. 310.

 

 • Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin Anadolu Felaketinin 70. yıldönümünü anma etkinliklerine katılması. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt IX, (1992), s. 295 - 299.
  • 10 - 11 Eylül 1992: Uluslararası Bilimsel Toplantı'nın düzenlenmesi. Konu: Anadolu Felaketi ve Yunan Toplumu. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XII, (1997 - 1998) s. 324 - 325.
  • 6 - 22 Ekim 1992: Atina Belediyesinin düzenlediği etkinliklere katılma. 1974'deki Anadolu'nun son Yunanlıları sergisini tanıtma. Bu kapsamda KAİM araştırmacıları tarafından ilgili konular hakkında konuşmalar yapıldı. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XII, (1997 -1998), s. 325.

 

 • 29 Eylül 1995: Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin bilimsel çalışmalar alanında altmış beş yıl tamamlamasını kutlamak amacıyla düzenlenen panel. Fazla bilgi için bkz. Altmış beş yıllık bilimsel çalışma. Değerlendirme ve beklentiler, (Küçük Asya İncelemeleri Merkezi, Atina, 1996), Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XII, (1997 - 1998), s. 328 - 329.

 

 • 8 - 25 Eylül 1997: Londra: 1974'teki Anadolu'nun son Yunanlıları adlı serginin en önemli kısımlarının Hellenic Centre'de gösterilmesi. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XII, (1997 - 1998), 329 - 330.

 

 • 15 Ekim 1997: İngiliz Elçisi Sir Michael Llewellyn Smith'in Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin A.G. Leventis salonundaki "The İonian Vision Revisited" başlıklı konuşması. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XII, (1997 - 1998), s. 330 - 331.

 

 • 19 Nisan 2000: Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin Yar Direktörü, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve müzik uzmanı Aglayia Ayutandi anısına A.G. Leventis salonunda düzenlenen onurlandırıcı toplantı. Konuşmacılar: Atina Akademisi üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihail V. Sakelariu, Y.K. Genel Sekreteri profesör Pashalis M. Kitromilidis ve profesör Maria Nistazopulu - Pelekidu. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XIV, (2004, Atina) s. 354 - 364.

 

 • 23 Ekim 2000: Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte Ekumenik Patrik Vartolomeos Atina'nın bilim adamları ve aydınlarına seslendi. Konuşma konusu: Ortodoksluk değerlerinin 21. yüzyılın insanlarına bıraktığı manevi emanet. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'ni temsilen Y.K. Genel sekreteri profesör Pashalis M. Kitromilidis Ekumenik Patrik'e hitaben konuşma yaptı. Etkinlik Yunanistan Ulusal Bankasının desteğiyle kendi binasının iç avlusunda düzenlendi.

 

 • 2 Aralık 2000 - 28 Şubat 2003: Anadolu Felaketinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Küçük Asya İncelemeleri Merkezi'nin Ulusal Tarih Müzesinde Anadolu'nun son Yunanlıları sergisiyle katılması. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi bu sergiyi, Yunanistan Tarih ve Etnoloji Derneği ile işbirliği yaparak düzenledi. Etkinlik Kültür Bakanlığının Halk Uygarlığı Müdürlüğünün desteğiyle Ulusal Tarih Müzesinde (eski Millet Meclisi) düzenlendi. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XV, (2008), s. 518 - 519.

 

 • 29 Ekim 2003: Merlie'yi anma günü. Octaviüs Merlie aslında 1925'te Yunanistan'a gelişinden beri resmen bu makama daha sonra atanmasına rağmen Atina Fransız Kültür Merkezinin müdürü olarak çalıştı. Müdürlüğü sırasında Fransız Kültür Merkezi işbirliği yapılabilecek tek kurum sıfatını kazanmış ve Yunan - Fransız ilişkilerine damgasını vurmuştur. Atina Fransız Kültür Merkezi, Küçük Asya İncelemeleri Merkezi ile anısına ortaklaşa düzenlediği panelde yaşamı ve eseri anlatıldı. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi Bülteni, Cilt XV, 2008, s. 519 - 524.

 

 • 19 Ocak 2005: Patrikhane tarafından kurulmuş Fener Lisesinin 550. yeniden kuruluş yıldönümü fırsatıyla yapılan etkinlik. A.G. Leventis salonunda Y.K. Genel Sekreteri profesör Pashalis M. Kitromilidis İstanbul'da Patrikhane tarafından kurulmuş Fener Lisesi ve Yunan eğitimi (15. ve 19. yüzyıl başları) konulu bir konuşma yaptı. Açılış konuşmasını ise Y.K. Başkanı ve Atina Akademisi üyesi M.V. Sakellariu yapmıştı.

 

 • 23 - 25 Şubat 2006: Anadolu ve İstanbul Rumları, 1821 - 1964 başlıklı Uluslararası Konferans. Konferans Atina Fransız Okulu'nun Küçük Asya İncelemeleri Merkezi ve Institu Français d' Etudes Anatoliennes d' Istanbul tarafindan ortaklaşa düzenlendi. Konferansa ayrıca Österreichisches Archaelogisches Institut, Universite de Paris I / Pantheon - Sorbonne, Yale University ve Institut Français d' Athènes'in de desteği olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeri Merkezi Bülteni, Cilt XV, 2008, s. 524 - 525.

 

 • 21 Haziran 2006: Küçük Asya İncelemeri Merkezi'nin A.G. Levendis salonunda Yorgos Seferis'in Kapadokya Manastırlarında üç gün (yeniden gözden geçirilmiş 3. baskı) adlı kitabın sunulması. Giriş konuşmasını KAİM'in Y.K. Genel Sekreteri profesör Pashalis M. Kitromilidis yapmıştı. Konuşmacılar: Nea Estia Edebiyat Dergisi müdürü Stavros Zumbulakis, Benakis Müzesi'nin Bizans ve İslam koleksiyonu yöneticisi Anna Balyan, Eleftherotipiya Gazetesinin kitap yorumcusu Vangelis Hacivasiliyu.

 

 • 2 Ekim 2006 - 30 Mart 2007: Millet Meclisi Kuruluşu'yla ortaklaşa düzenlenen ‘Attika toprakları 1922 göçmenlerini karşılıyor' başlıklı sergi. Serginin amacı Anadolulu göçmenlerin Attika topraklarındaki yerleşmelerinin dramatik deneyimlerine ayna tutmaktı. Serginin açılış töreni 2 Ekim 2006'da Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas tarafından Millet Meclisi sergi salonunda gerçekleştirildi. Fazla bilgi için bkz. Küçük Asya İncelemeri Merkezi Bülteni, Cilt XV, 2008, s. 525 - 526.

 

 • 21 Nisan 2007: Hristoforos Hristidis'in Eylül Olayları, (Atina, KAİM, 2000) ile Dilek Güven'in Milliyetçilik, Toplumsal Değişimler ve Azınlıklar, (Atina, Nea Estia, 2006) adlı kitaplarının sunulması. Konuşmacılar: Yanya Üniversitesi Yardımcı Doçent Dr. Emilia Themopulu, İstanbul Yıldız Üniversitesi Yardımcı Doçent Dr. Elçin Macar ve Selanik Üniversitesi Yardımcı Profesör Yannis Stefanidis. Konferans KAİM'in A:G: Levendis salonunda yapıldı.

 

 • 9 Mayıs 2007: Serafim N. Rizos'un Sinasos Cilt A+B adlı kitabının sunulması. Editör: Stavros T. Anestidis - Mirka Cevelaki. Giriş yazısı: İoanna Petropulu. Giriş konuşması: Stavros T. Anestidis, KAİM müdürü. Konuşmacılar: Panayotis Mihailaris, Yunan Araştırma Enstitüsü müdürü, Ulusal Araştırma Enstitüsü, Evangelia Balta, Yunan Araştırma Enstitüsü müdürü, Ulusal Araştırma Enstitüsü, Stelyos Roidis, araştırmacı, Dr. Kostas Stamatopulos, yazar, tarihçi. Konferans Kitap Pasajı Söz ve Sanat salonunda gerçekleşti.

 

 • 24 Ekim 2007: Hervé Georgelin'in İzmir, Kozmopolitlikten Milliyetçiliğe, (Atina, Kedros yayınevi, 2007) adlı kitabının sunulması. Konuşmacılar: Stavros T. Anestidis, KAİM müdürü, Evangelia Ahladi, tarihçi, Atina Üniversitesi, Nikos E. Karapidakis, İyonya Üniversitesi profesörü, Hervé Georgelin, tarihçi, Bern Üniversitesi profesörü. Konferans Kitap Pasajı Söz ve Sanat salonunda gerçekleşti.

Etkinlikler     |     Güncel etkinlikler

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012