Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Dijitalleştirilmiş malzeme
Dijital koleksiyon KAİM'in beş arşiv/koleksiyonundan oluşmaktadır: Sözlü Gelenek Arşivi, El Yazmaları Arşivi, Fotoğraf Arşivi, Harita ve Taslak Arşivi ile Görsel - İşitsel Malzeme Koleksiyonu.

 

Dokümantasyon, arşivlerin tasvir edilmesine dair uluslararası modelin standarlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir (EAD - Encoded Archival Description). Hem eldeki malzemenin özel durumu hem de diğer uluslararası modeller göz önüne alınmıştır. KAİM'in dokümantasyon şekli Uluslararası Arşiv Tasviri Standartı'na (Genel) uyumlu olup bir yandan daha iyi şekilde arşivleme ile bakım/korumayı sağlarken öbür yandan belge arama sürecini kolaylaştırır ve kullanıcının çalışmasıyla ilgili gerekli unsurları sağlar.

 

Dokümantasyon çalışması halen detaylı bilginin eklenmesiyle devam ettiğinden internet sitesine yollanan malzeme sürekli şekilde artmaya süregelecektir.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012