Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Sözlü Gelenek Arşivi

Kuruluşun bilimsel ilgisi ilk baştan beri göç etmeye zorlananlara dönük olmuştur. Yıllarca (1930 – 1975) Atina yöresinin iç ve dış semtlerinde araştırma yapılmıştır. Anadolu’nun her yöresinden gelmiş 5.000 göçmenin şifahi tarihi kaydedilip 1.375 hanede araştırma yapılmış ve tüm bu araştırmada yaklaşık yüz araştırmacı çalışmıştır. El yazısıyla yazılmış 300.000 sayfayı dolduran bütün bu tanıklıklar Sözlü Gelenek Arşivi’ni oluşturmaktadır.

Zengin bilgiler içeren arşiv felâketten önceki barışçıl döneme yönelik olup Anadolu’da doğmuş nüfusun tüm yaşam çemberini betimlemektedir.

Cografi bölgelere göre tasnif edilmiştir. (Eolida, İyonya, Kariya, Likya, Pamfiliya, Kilikya, Pisidiya, Frigya, Galatya, Likaonya, Kapadokya, Paflagonya, Pontus, Vitiniya, Lidya, Misiya, Doğu Trakya, Dicle ve Fırat Bölgeleri ve Kafkasya).  Arşivin tasnif ediliş tarzı Anadolu beldelerinin içinde bulundukları cografi ve toplumsal bütünler çerçevesinde daha kolayca incelenmesini sağlamaktadır. Anadolu 20 vilayet ve 120 bölgeye bölünmüştür. Sınırlamanın 1930 yıllarındaki deneysel kriterlerine dayanmasına rağmen, Anadolu’nun Roma devrinden kalma bölünme biçimiyle ilişkilendirilmesi yararlı görülmüş ve yörenin antik Yunan adları kullanılmıştır. Halk bilimi temelinde yapılan araştırma çok yanlı ve detaylı olup toplanan bilgiler çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Birçok konu yanında dil, coğrafya, ekonomik, toplumsal dinsel yaşam, eğitim ve yerel tarih incelenmektedir.

Sözlü Gelenek Arşivini oluşturan beldeler şunlardır (Alfabetik sıra ile): excel

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012