Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Melpo ve Oktavios Merlie Arşivi

Kuruculardan –Melpo Merlie (1890 – 1979) ile Oktavios Merlie’den (1897 – 1976) kalan malzeme zengin özel bir koleksiyon oluşturmaktadır. Yazışmalar, koleksiyonlar, yayınlanmamış eserler ve bilimsel çalışmalar 1910’dan başlayıp 1970’lerde sona eren bir süreyi kapsamaktadır. Bu eserler bir yandan bu iki önemli şahsiyetin kültür ve entelektüel meraklarını gösterirken öte yandan Yunan kültürünün 20. yüzyıl içindeki rotasını göstermek açısından önemlidir. Bu arşiv, Yunan düşünceler tarihinin Avrupa’daki kültür dünyasıyla keşişme noktasını oluşturmaktadır. Melpo Merlie’nin arşivi yakın çalışma arkadaşı Aglaia Ayiutanti tarafından düzenleniken Oktavios Merlie’nin arşivi gene yakın çalışma arkadaşı Eleni Papanikolau tarafından düzenlenmiştir.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012