Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Harita ve taslaklar arşivi

Coğrafya, Küçük Asya İncelemeri Merkezi’nin kuruluşundan beri  Anadolu’yu incelemede temel araç olmuştur. Uzman araştırmacılar bölgelere göre arşivlendirilmiş haritalar çizmişlerdir. Merkez’in Haritacılık Servisi Melpo Merlie tarafından 1935’te kuruldu. Ekip uzman kadroyla donatılmıştır. Küçük Asya İncelemeri Merkezi’nin isteği üzerine çizilmiş ve şimdiye kadar yayınlanmamış elle çizilmiş taslaklardan başka Arşiv’de çok sayıda basılı haritalar da bulunmaktadır.

 

Arşiv'in önemli bir bölümü dijitalleştirilmiş ve internetten erişilebilir hale getirilmiştir.

 

  

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012