Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Fotoğraf arşivi

Fotoğraflar başlangıçta Sözlü Gelenek Arşivi’ne eklenmekteydi. Fotoğraf sayısı tedricen artınca bağımsız bir arşiv oluşturma zorunluluğu doğdu. Ve böylece Merkez’in fotoğraf arşivi kurulmuş oldu.

 

Koleksiyondaki 7.000 kadar fotoğraf, Anadolu’nun göçten önceki durumunu, 19. yüzyılın başından 1922’ye kadar yöredeki Rum toplumunun günlük ve toplumsal yaşamını sergilemektedir. Bu tarihsel dönüm noktasından sonra mekânlar ve konular değişmektedir. Artık egemen olan görüntü, göçmenlerin Yunanistan’a yerleşmek çabalarına ayna tutan resimlerdir. 

 

Tarih ve konu açısından arşiv şöyle tasnif edilmektedir:

  • 1922 – 1924 yılları arasında Anadolu beldelerinde göçten önceki yaşam.
  • 1919 – 1922 Anadolu seferberliği ile ilgili fotoğraflar.
  • 1922 – 1924 yıllarındaki Yunanistan’a yerleşmeyi gösteren resimler.
  • Küçük Asya İncelemeri Merkezi araştırmacılarının Anadolu ve Yunanistan’da yaptıkları incelemeler sırasında çektikleri fotoğraflar.
  • KAÍM'e bilgi verenlerin ögeçmişleri ile birlikte fotoğrafları.

 

KAİM'in arşivindeki tüm fotoğraflar dijitalleştirilmiştir, bunların bir kısmına internetten erişilebilir.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012