Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: Folklorik Müzik Arşivi (F.M.A.)
Folklorik Müzik Arşivi (FMA) 1930'da Melpo Merlie (1889 - 1979) tarafından kurulmuştur. Geleneksel müzik, Bizans müziği, halk müziği ve rebetiko müziği açısından en eski ve tarihsel açıdan en önemli araştırma merkezidir. O günden bugüne kadar Melpo Merlie ve ünlü çalışma arkadaşları sayesinde (Nikos Skalkotas, Petros Petridis, Yorgos Poniridis, Nikolaos Hrisohoidis, Aglaia Ayutandi, Despina Mazaraki, Samuel Baud-Bovy) paha biçilmez değerde müzik malzemesi toplanmıştır. Bunların arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

  • Şimdiye kadar yayınlanmamış el yazmaları ve kayıtlar
  • Plak koleksiyonu
  • Enstrüman koleksiyonu
  • Kitaplık
  • Yayınlar


Folklorik Müzik Arşivi'nin bugünkü sorumlusu Markos F. Dragumis, seçkin çalışma arkadaşı Tanasis Moraitis ve gönüllü olarak hizmet sunan arkadaşları ile birlikte F.M. Arşivi'ni yeni malzemeyle zenginleştirmektediler.

 

1975 yılından bu yana Yunanistan'ın çeşitli yörelerine 50'den fazla ekip gönderilerek yörenin müzisyenleriyle çalınmış şarkılar kaydedilmiş olup böylece bir yandan yörenin müziksel, lingistik, folklorik özellikleri kaydedilirken öte yandan diğer yörelerin ve komşu ülkelerin müziğinin o yöredeki müziği nasıl etkilediği üzerinde araştırma yapma fırsatını sağlamıştır.

 

F.M.A. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi binasında bulunmaktadır.

Adresi: Kydathineon Sok. No. 11, Plaka.

Telefon ve faks numarası: 210 3251 364

e-mail: [email protected]


 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012