Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Faaliyetleri
 - Etkinlikler
 - İşbirliği
 - Öğrenci Yerleşimleri
 - Μerkezini ziyaret
Finansman
 - Kültür Bakanlığı
 - Arkadaşlar Κ.Α.Ι.Μ.
 - Donörler
:: El yazmaları arşivi

Göçmenlerin el yazısıyla yazılmış eserleri, coğrafik kriterlere göre tasnif edilmiş ve bügün ‘sözlü tarih’e eklenebilir durumdadır. El yazmalarının çoğu 1922’den sonra Küçük Asya İncelemeri Merkezi araştırmacılarının teşvikiyle göçmenler tarafından karşılanma yerlerinde yazılmıştır.

O günlerden beri arşivler zenginleşmeye devam ediyor zira birçok göçmen ya da evlatları kendi istekleriyle el yazmalarını kuruluşa devretmektedirler.

Bugün Küçük Asya İncelemeri Merkezi’nde Anadolu’nun tüm yörelerinden 504 el yazması gene cografi kriterlere göre tasnif edilmiş durumdadır. Bunlardan yaklaşık 40 kadar el yazması 1922’den önce 19. yüzyılda aydın Anadolulu  ve yöresel tarihseverler tarafından kaleme alınmıştır. (Bkz. Katalogdan İoanna Petropulu "KAİM'in 1922 öncesi el yazmaları", Küçük Asya İncelemeri Merkezi Bülteni, II Cilt, 1980). 

 

Dijitalleştirilen el yazmalarının bir bölümüne interneten erişilebilir.

 

 

 Bu proje Ulusal Kaynakları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve% 25% 75 finanse edilmektedir.Tüm Yasası Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Operasyonel Programı "Bilgi Toplumu" dahil edilmiştir.

KÜÇÜK ASYA ÍNCELEMELERİ MERKEZİ ©, 2012
Kidatineon Sok. No.11, 105 58Plaka, Atina - Τel.:2103239225 - Faks: 2103229758 - e-mail: [email protected] - e-mail kütüphane: [email protected]
Ana Sayfa   |   Vakıf   |   Kütüphane/Okuma Salonu   |   Arşiv    |   Koleksiyonlar   |   Dijital Koleksiyon   |   Yayınlar
powered by Omega Technology 2012